Thông tin chỉ đạo điều hành - Xã Tân Lập - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng Hoá tổ chức Tổng kết "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

Ngày 13/5/2015, huyện Hướng Hoá tổ chức Tổng kết, trao thưởng "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

Đánh giá quy chế phối hợp giữa UBND và UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị

(Web Quảng Trị) Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động năm 2014, triển khai phương hướng phối hợp năm 2015 và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đối với UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có...